Verenigingen

Belijdeniscatechisatie

Tijdstip in overleg te bepalen

Ieder jaar gaat ,voordat het winterseizoen geopend wordt, de roep uit naar alle doopleden, die nog geen belijdenis gedaan hebben maar al wel de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie. Bij aanmelding hiervoor is niet vereist, dat degene, die zich aanmeldt reeds dan aangeeft dat hij/zij inderdaad aan het einde van het catecheseseizoen belijdenis zal doen. Of dat kan wordt in de loop van het seizoen besproken. Het hangt af van hoe de belijdeniscatechisant daar zelf instaat en uiteraard ook van toelating tot het doen van belijdenis door de kerkenraad. Het tijdstip waarop de catechisatie wordt gegeven word in onderling overleg vastgesteld. Het begin is eind september en er wordt afgesloten enkele weken voor Pinksteren.

Eind januari of begin februari vinden de persoonlijke tussentijdse gesprekken plaats tussen de catechisant en de predikant, gevolgd door gesprekken met de wijkouderling. Tegen het eind van het seizoen zijn er weer gesprekken met de predikant en met kerkenraadsleden. Daarna vindt de aannemingsavond plaats met degenen, die belijdenis zullen doen. De belijdenisdienst is gewoonlijk rond Pinksteren.

Desgewenst is het ook voor gemeenteleden, die reeds belijdenis hebben gedaan toegestaan de belijdeniscatechisatie te volgen om de kennis van de gereformeerde leer te verfrissen

Bijbelkring

Dinsdagavond van 19:30-21:30

Kort na de opening van het winterwerk start de Bijbelkring. Deze wordt geleid door ds. J.L.Schreuders en richt zich op het verstaan en de toepassing van de Bijbeltekst. Vers voor vers wordt de Bijbeltekst behandeld en wij beginnen de volgende keer op de plaats waar we de vorige maal geëindigd waren. Deze kring is dus heel geschikt voor mensen die de Bijbel willen leren lezen en verstaan. Momenteel is het boek Spreuken van Salomo in behandeling. 

De uitleg die dominee geeft mag voortdurend onderbroken worden met vragen die met de desbetreffende tekst of context te maken hebben. Vragen behoeven dus niet tot het einde bewaard te worden maar mogen ogenblikkelijk worden gesteld.

Wij beginnen om 19:30 uur en eindigen om 21:30 uur. Tussendoor is er een koffiepauze. Voor wie de avond niet kan bijwonen is er ook een uitzending, die thuis beluisterd kan worden en eventueel ook op een later tijdstip kan worden nageluisterd. Het seizoen loopt van eind september tot begin april, eenmaal per drie weken op de dinsdagavond. Voorde precieze datums zie men het kerkblad.

Bijbelstudiekring

Donderdagavond van 19:30-21:30

De Bijbelstudiekring heeft tot doel de verrijking van de Bijbel kennis. De kring staat onder leiding van ds. J.L Schreuders. We vergaderen vanaf eind september tot begin april eens in de drie weken op donderdagavond. Elk seizoen wordt een gedeelte uit de Bijbel bestudeerd. Eén van de leden maakt een inleiding van het te behandelen gedeelte. Na de pauze volgt dan een bespreking aan de hand van vragen in een kleinere groep, die we aan het eind weer met elkaar samenvatten. De inleider of dominee verzorgen doorgaans de vragen.

Dit seizoen verdiepen we ons in het Bijbelboek Psalmen. Er is een keuze gemaakt uit verschillende soorten psalmen. Denk hierbij aan een boetepsalm, een lofpsalm, een Messiaanse psalm etc. Door deze keuze is er een grote variatie aan onderwerpen.

De avonden beginnen om 19:30 uur en we ronden af om 21:30 uur. Een inleiding maken is niet verplicht dat gebeurt op vrijwillige basis. Het gedeelte voor de pauze wordt uitgezonden. De aankondiging van een vergadering vindt u in de kerkbode terug.

Jongvolwassenekring Daniël

De jongvolwassenekring Daniël komt ongeveer 6x in het jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor volwassenen met de leeftijd van ongeveer 25 tot 40 jaar. We willen met elkaar praktische thema’s bespreken vanuit Gods Woord. Per avond is er een spreker uitgenodigd die een korte inleiding houdt over een onderwerp. Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over het onderwerp naar aanleiding van de inleiding. Het doel is om op deze manier meer te leren over het christen zijn in het dagelijks leven en om elkaar, als jongvolwassenen, beter te leren kennen. Vanaf 19.30 uur is er een inloop. De avond begint om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

De data voor het seizoen 2023/2024 zijn:

  • 13 december 2023 Communicatie
  • 18 januari 2024 Gebed
  • 6 maart 2024 Altijd online?!
  • 17 april 2024 Christen zijn in de huidige maatschappij
  • 23 mei 2024 Gemeentelid in de gemeente
  • 27 juni 2024 Geloofszekerheid

Catechisatie

Maandagavond

Vanouds kent de kerk speciale avonden voor de jongeren van de gemeente, waarop zij worden onderwezen in de leer van de kerk. Voor aanvang van het seizoen (eind september t/m maart) wordt elk jaar opnieuw uitvoerig bericht gedaan in de kerkbode over de juiste aanvangstijden.

Elke catechisatieles wordt er wat opgegeven om te leren. Doe daar je best voor. Begin er niet een paar uur voor de catechisatieles mee. Je zult er nooit spijt van krijgen dat je de stof die op de catechisatie werd opgegeven, trouw hebt geleerd.

De lessen worden gehouden op maandagavond. De tijden van catechisatie zijn:

  • 12 – 14 jarigen: 18:30 – 19:15
  • 15 – 17 jarigen: 19:30 – 20:15 
  • 18 jaar en ouder: 20:30 – 21:15

Jeugdvereniging
-16

Zondagmiddag en vrijdagavond

Meisjes en jongens van 12 t/m 15 jaar zijn welkom op de jeugdvereniging -16. Deze vereniging komt zowel op zondagmiddag als op vrijdagavond bijeen. In het kerkblad staan de tijden altijd nauwkeurig vermeld. Het doel is om de jongeren aan te zetten tot het maken van Bijbelse onderwerpen.

Jeugdvereniging
16+

Zondagavond

JV Boaz (16+) is er voor en met jongens en meiden vanaf 16 jaar en ouder. Vanaf oktober t/m Pasen, komen wij bij elkaar op zondagavond na de kerkdienst, gemiddeld 1x per 2 weken. De avond bestaat dan uit een inleiding en bespreking/discussie van vragen. Het doel is om met en voor elkaar rondom Gods Woord bezig te zijn, te leren en te ontdekken.

Daarnaast hebben we een aantal keren per seizoen een activiteit (sportavond, schaatsen o.i.d.) op een vrijdag- of zaterdagavond en gaan we met elkaar naar de HHJO jongerendag. Elk JV-seizoen sluiten we af met een kamp. Dit is altijd rondom Hemelvaartsdag, woensdagavond vertrek en zaterdagochtend weer naar huis.

In het kerkblad staan 2-wekelijks de data vermeld, daarnaast houden we je op de hoogte in de “JV-app”. Alle jeugd van 16 jaar en ouder van harte welkom!

Ouderen Contactmiddag

’s Middags rond 14:00 uur

In de maanden oktober tot en met april wordt er één keer per maand een ouderen-contact-middag gehouden. De invulling van deze middagen zijn verschillend. Rond de Kerst en Pasen wordt er ook een maaltijd gehouden. De middagen worden altijd in het kerkblad vermeld en beginnen ‘s middags rond 14:00 uur.

Vrouwen
vereniging
Ruth

’s Ochtends van 09:15 tot 11:15

Vrouwenvereniging Ruth vergadert één keer per maand op woensdagmorgen in het verenigingslokaal. Het doel is, om met elkaar de Bijbel te bestuderen aan de hand van een bijbelstudie, uitgegeven door de Hersteld Hervormde Kerk.

De ochtenden zijn van 09:15 uur tot 11:15 uur. Er is dan tevens kinderoppas.

Zondagschool
Samuel

Zondagsmiddags van 14:00 tot 15:00

Alle kinderen uit het dorp van 4 t/m 11 jaar zijn hartelijk welkom op de zondagsschool, die zondagsmiddags van 14:00 tot 15:00 uur bijeenkomt in het kerkgebouw.