Preekvragen

Afdrukken

Deze pagina bevat vragen, die door voorgangers worden aangeleverd en betrekking hebben op een bepaalde preek

Vragen bij de dienst van 10-01-2021, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom werd Juda weggevoerd naar Babel?  
2 . Hoe komt het dat Daniël en zijn vrienden tien keer wijzer waren dan de anderen? Wat kun je daaruit leren? 
3. Tel in het boek Daniël eens op hoeveel koningen Daniël heeft overleefd. Hoe komt dat?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Herken je de gedachte dat deze wereld vijandelijk gebied is of voel je je wel thuis in deze wereld? Waaruit blijkt dat? 
2. Daniël en zijn vrienden hebben een dubbele identiteit. Op welke manier heb jij dat? Wat betekent dat voor jouw leven? 
3. Om hun afhankelijkheid van God te belijden trekken Daniël en zijn vrienden een grens als ze moeten eten van de maaltijd van de koning. Op welke manier belijd jij je afhankelijkheid van God en waar trek jij de grens?
 
 

Vragen bij de dienst van 03-01-2021, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:

1. Wat valt Johannes op aan de boekrol die hij ziet? 
2. Waarom moest oude apostel Johannes huilen? Heb jij het afgelopen jaar gehuild? Weet je nog waarover? Herken jij iets van de tranen van Johannes?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Waarom is het feit dat dat boekrol van de wereldgeschiedenis in de hand van het Lam ligt een geloofswetenschap?
2. Wanneer zie je in het leven van de Heere Jezus iets van de Leeuw en van het Lam?
3. Het ging in de preek over het geloof in een ‘ongevaarlijke Jezus’. Wat wordt daarmee bedoeld? Hoe zou het komen dat velen in een ‘ongevaarlijke Jezus’ geloven en hoe zou je een eenzijdig beeld van Jezus tegen kunnen gaan?
 
 

Vragen bij de dienst van 20-12-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Kun jij begrijpen dat de Evangelist de zwerver een kus gaf?
2. Hoe kon die Evangelist het dan wel, zou hij een .............hart gehad hebben?
3. Er is een kort gedichtje, dat zegt: Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is het leven goed, waar men stil  en ongedwongen, alles voor elkander doet. Vindt jij dat ook, en doe je dat dan ook? Zo ja, den heb je tafel al gedekt, en haar fiets buiten gezet voordat ze het je vraagt. Ga je er zo mee om.
 
Vragen voor de jongeren:
1. Hoe groot is de liefde van God, en in welke bekende tekst wordt dat onder woorden gebracht. 
2. Hoe groot is de liefde van Gods Zoon, en waaruit mocht dat in de preek  goed naar voren komen.
3. Welke liefde wordt van ons verwacht, in welke samenvatting wordt dat onder woorden gebracht.
 
Antwoorden op de vragen voor de jongeren.
Liefde van de Vader 
Joh. 3:16 Alzo lief, heeft God de wereld gehad,..............maar Johannes zegt ook, Niet dat wij God lief gehad hebben, maar Hij ons lief gehad heeft en Zijn Zoon voor ons gezonden 1 Joh. 4:10.
Dat is het diepste geheim van Kerst,  Liefde zonder bodem, liefde zonder enig aanknopingspunt bij ons vandaan. In een wereld vol haat en zonde legt God Zijn Zoon als een daad van enkel liefde. 
 
Liefde van de Zoon 
Zijn geboorte is niet iets wat Hem is overkomen, zoals het bij ons gaat, je kon er niets aan doen. Neen, wij hebben er niet om gevraagd. Maar Hij heeft er wel om gevraagd, Hij is geboren omdat Hij geboren wilde worden. Toen de Vader van een verloren mensen geslacht zei, Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten, toen heeft Hij gezegd, Zie Ik kom om uw wil te doen. En nu heeft Hij de zijnen lief gehad tot het einde, want over de kribbe viel de slagschaduw van het kruis. 
 
Liefde van de Heilige Geest
Om het lichaam van Christus toe te bereiden in de moederschoot van Maria, opdat Hij niet in zonden ontvangen en geboren zou worden. Dan had Hij voor zichzelf moeten betalen maar nu kon Hij het voor Zijn duurgekochte kerk. Door de Wet te houden en de straf te dragen. 
Nu die liefde kunnen wij niet peilen, en wordt genoemd de meeste van die. Maar die liefde geeft ook wederliefde, dan gaat het hart branden van liefde, voor God drie-enig. Maar nu nog  wat, die leren ook hun eigen liefde, hun vijandschap, en hun inwonend verderf. Al meer op die weg geleerd, een hart dat God niet lief heeft en de zonden zo lief heeft. 
En dan wordt het wonder alleen maar groter dat God nu zo een vijand lief heeft, ja wat meer is, Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik je getrokken Jer. 31:3.
Getrokken tot de kribbe van Bethlehem, tot de heuvel van het kruis, tot de hof van Jozef van Arimathea. Allemaal heilsfeiten vol van liefde van de Drie-enige God.
Zou het dan niet worden, Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave. 
Maar dan zullen we ook de naaste liefhebben, Jezus zei, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt gelijk Ik u heb lief gehad. De herders wilden ze alle bij de kribbe hebben. Begrijpen we het nu, dat Paulus zegt de meeste van die is de liefde. 
Wordt samen gevat in de woorden van Christus Mattheus 22:37-40
 

Vragen bij de dienst van 20-12-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. De engel Gabriël moest naar twee personen. Naar welke twee? Waarom moest hij naar hen toe? 
2. De engel bracht een boodschap van God aan Maria. Welke boodschap brengt God aan jou? 
3. Wat is het belangrijkste in jouw leven?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Wat sprak je het meeste aan in de preek? 
2. Waarom maakt het woord van de engel meer indruk dan de verschijning van een engel? 
3. Hoe ontvang jij het Woord van God?
 

Vragen bij de dienst van 13-12-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Wie regeert er over de wereld? 
2. Wat is een pelgrim? 
3. Hoe merken andere kinderen dat jij christelijk bent? 
 
Vragen voor de jongeren:
1. Christenen staan als vreemdeling in deze wereld. Waar merk je dat aan? 
2. Val jij op in deze wereld? 
3. De overheid gehoorzaam zijn, waarom viel dat in Petrus’ tijd niet mee? Wat zegt dat over onze tijd? 
 

Vragen bij de dienst van 29-11-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Wat betekent Advent?              
2. Wie wordt er verwacht?           
3. Wat weet je van de HEERE?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Geen mens zoekt God; en toch zalig worden?! Hoe kan dat?     
2. Waar klinkt Gods eerste belofte?  
3. Waarom doet God dat? 
 
 
Vragen bij de dienst van 22-11-2020, 09:30 uur
Vragen voor de kinderen:
1. Waarvoor dankt de Heere Jezus?
2. Wat betekent het woordje ‘welbehagen’?
3. De Heere Jezus zegt: komt allen tot Mij. Hoe kunnen wij dat vandaag doen: naar de Heere Jezus gaan?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Wie bedoelt de Heere Jezus met de wijzen en verstandigen en waarom verbergt God dingen voor hen?
2. Wat bedoelt  de Heere Jezus met ‘neemt Mijn juk op u?
3. Waar denkt de Heere Jezus aan als hij spreekt over mensen die vermoeid en belast zijn? Herken je dat in je leven? Hoe kom je daar vanaf?
 

Vragen bij de dienst van 15-11-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom leidde de Heere het volk Israël niet via de snelste weg naar het beloofde land? 
2. Waarom is stil zijn zo belangrijk voor het ware geloof? 
3. De Egyptenaars hebben de Heere verzocht, wat is dat? 
4. Wat heb jij van de preek geleerd?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Farao gaf een verkeerde uitleg aan Gods beproeving. Hoe deed hij dit? 
2. Wat heeft de doortocht door de zee met de doop te maken? 
3. Hoe kunnen wij nog steeds God verzoeken? 
4. Wat is de boodschap van de preek voor jou?
 
 
 
Vragen bij de dienst van 08-11-2020, 09:30 uur
Vragen voor alle leeftijden:
1. In Romeinen 4: 3 staat dat Abraham God geloofde, en dat dit hem gerekend is tot rechtvaardigheid. Wij noemen dat, net zo als in de tekst: Rechtvaardigmaking.
a. Wat wordt er bedoeld, als daar staat, dat Abraham God geloofde.
 - Was hem dan wat beloofd?
 - Wat is ons beloofd?
 - En wat doen wij met die beloften?
b. Wat wordt er bedoeld met die rechtvaardigmaking.
c. Waarom is die rechtvaardigmaking nodig?
 
 
2. Dat zo noodzakelijke geloof hebben wij niet.
 - Wie geeft het dan?
 - Hoe wordt dat dan gegeven?
 - Is de Heidelbergse Catechismus daar duidelijk in, halverwege antwoord 21?
 - Om wie moeten wij dus verlegen zijn?
 - En wat zegt het doopformulier van Hem?
 
3. Noem eens een aantal kenmerken van dat zo noodzakelijke geloof.
 
4. De vreugde van het geloof is heel bijbels! Denk ook maar aan Psalm 68:2.
Maar 't vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
 
Mag u/jij zich daarin herkennen? Of…., kom je wel eens mensen tegen, die de vreugde van het geloof verwoorden?
 

Vragen bij de dienst van 01-11-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Kan jij altijd begrijpen wat de Heere in de Bijbel zegt?
2. Als Jona in de vis zit, kan dat volgens ons niet, maar twijfel je dan aan dat Woord? Wat moet je dan doen?
3. Johannes de Doper is maar 33 jaar oud geworden, waarom is het dan zo belangrijk als we nog jong zijn een nieuw hartje te hebben?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Kent het geloof twijfel?
2. Kent de gelovige twijfel?
3. Moeten we alles met het verstand begrijpen of vraagt de Heere iets anders aan ons?
 

Vragen bij de dienst van 18-10-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen en jongeren:
1. Hoe kun je trouw blijven aan de Heere wanneer je omgeving dat niet is?
2. Wat bedoelt de Bijbel met verborgen manna en is dat ook voor jou bedoeld?
3. Wat is de witte keursteen?
 

Vragen bij de dienst van 11-10-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen en jongeren:
1. Wat moeten we altijd doen voordat wij een (belangrijke) beslissing nemen? 
2. Waarom wordt de zonde van Achan het hele volk aangerekend? Is dit alleen iets voor het Oude Testament (oude bedeling) of zie je iets dergelijks ook in het Nieuwe Testament (nieuwe bedeling)/ 
3. Waarom zou Achan van datgene wat voor de HEERE bedoeld was iets voor zichzelf (en zijn gezin) hebben genomen? 
4. Wat moeten wij doen als wij weten dat wij God niet kunnen ontmoeten en wanneer moeten dat doen?
 

Vragen bij de dienst van 04-10-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Wat zei de Macedonische man in een droom tegen Paulus? 
2. Wat doet een groepje vrouwen op de sabbath bij de zee? 
3. De Heere opent het hart van Lydia. Wat betekent dit volgens jou? 
 
Vragen voor de jongeren:
1. Noem een Bijbeltekst waaruit blijkt dat wij vanuit onszelf niet geestelijk leven, maar dood zijn. Dus geen oog en oor hebben voor het Evangelie. 
2. Lydia ging naar de samenkomst, zoals elke week. Welke lessen zie jij hierin voor jezelf? 
3. ‘Dat ik blind was en nu zie’. Is dit ook op jou van toepassing, ten aanzien van het navolgen van Christus?
 

Vragen bij de dienst van 27-09-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Heb je de betekenis van de naam de profeet Elisa gehoord en weet je deze? Als je het Nieuwe Testament leest: op wie lijkt de profeet Elisa? 
2. Misschien heb je in een dierentuin wel eens een (grote) beer gezien. Waarom lopen deze dieren achter een hek? 
3. Opeens zijn die gevaarlijke dieren daar, terwijl de kinderen de profeet bespotten, belachelijk maken. Wat er dan gebeurt is heel erg. Wat vinden jullie moeilijk aan deze geschiedenis? Bespreek dat met je vader en moeder.
 
Vragen voor de jongeren:
1. De HEERE neemt verrassend de vloek van Jericho weg: Elisa werpt zout in de bron. Kunnen jullie nog meer voorbeelden noemen waar God laat zien dat Hij op een ‘vreemde’  manier redding brengt? 
2. Als vervolg op de eerste vraag: het lijkt dwaas om te denken dat door zout in de bron te werpen, het water gezond wordt. Trek de lijn nu met elkaar eens door naar wat Paulus schrijft (1 Korinthe 1:21): ‘Maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis,  en de Grieken een dwaasheid’. 
3. Hoe hebben jullie dit gedeelte met het huiveringwekkende slot gelezen? Bespreek met elkaar hoe jouw beeld van God is. Heeft in ons leven / gesprek de heiligheid van God, de toorn van God nog een plaats?
 

Vragen bij de dienst van 20-09-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom noemde men Jezus de Nazarener? 
2. Wat vonden ze in Israël van Nazareth? (Johannes 2; 46-47)
3. Wat voorspeldde Jesaja over Galilea, de landstreek waarin Nazareth lag? 
 
Vragen voor de jongeren:
1. Waarom wijst Mattheus er in zijn evangelie steeds op, dat door en in Jezus Christus de Schriften werden vervuld?  En waarom is dat ook voor ons belangrijk?
2. Wat betekende het voor de Heiland, dat hij in Nazareth opgroeide en woonde?
3. En wat mag dat voor ons betekenen?
 

Vragen bij de dienst van 13-09-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1.Weten jullie wat mieren zijn?
2.Waarom zijn de mieren een zwak volk?
3.Wat doen de mieren in de zomer?
4.Wat kunnen jullie van de mieren leren?
 
Vragen voor de jongeren:
1.Wat bedoelt Salomo als hij zegt ’Ga tot de mier, gij luiaard?’
2.Wat zijn een aantal nare gevolgen van lui zijn?
3.Welke les kunnen wij van hun saamhorigheid leren?
4.Welke geestelijke les ligt er voor jullie in?
 

Vragen bij de dienst van 06-09-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1.Wat betekent de Naam HEERE?
2.Hoe leer je de Heere kennen in je leven?
3.Hoe merk je dat jouw papa en mama de Heere kennen?
 
Vragen voor de jongeren:
1. Een Joodse rabbijn heeft eens gezegd: ‘Met lege handen komt men op de wereld en met lege handen verlaat men aarde.’ Wat bedoelde hij daarmee denk je?
2. Als iemand de verzen 2 t/m 6 van deze Psalm leest, dan kan dat heel bedreigend of juist heel vertroostend overkomen. Voor wie is het bedreigend en voor wie is het vertroostend?
3. In de vers 7 wordt over ‘heenvlieden’ of ‘wegvluchten’ gesproken. Bedoelt David dat hij van plan is voor God weg te vluchten of bedoelt hij iets anders? (Lees ook  de verzen 8 t/m 12 voordat je een antwoord opschrijft)
 
 
 
Vragen bij de dienst van 30-08-2020, 09:30 uur
Vragen voor de kinderen:
1. Kun je in eigen woorden vertellen waarin de twee soorten kinderen verschillen?
2. Probeer het verhaal over de vogel op de ijsschots na te vertellen. Wat heb je zelf van dat verhaal geleerd?
3. Hoe kun je voorbereid zijn op de dag van de wederkomst van Christus? 
 
Vragen voor de jongeren:
1. Herkent u het ‘slapen en dronken zijn’ in uw eigen geestelijk leven?
2. Wat betekent het concreet om het borstwapen van het geloof en de liefde te dragen?
3. Waarin verschilt de levende hoop van menselijke hoop?
 

Vragen bij de dienst van 09-08-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Heeft de Heere Jezus toen Hij op aarde was mensen opgewekt uit de doden?  Zo ja, wie dan?
2. De Heere Jezus zegt: Ik ben het Leven. Jullie worden gevoed door je ouders, waardoor je in leven blijft en mag groeien, zo wil de Heere Jezus dat ook doen! Hoe doet Hij dat?
3. Die in Mij gelooft. Geloof jij al in Hem? Dan doe je ook dat psalmvers dat je ongetwijfeld kent en zing dat maar met elkaar: Psalm 81:12 – al wat u ontbreekt schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. 
 
Vragen voor de jongeren:
1. Wat is het verschil tussen lichamelijk opgewekt worden uit de doden en geestelijk opgewekt worden uit de doden en ken jij mensen die geestelijk opgewekt zijn uit de doden, zowel vanuit de Bijbel als vanuit jou omgeving?
2. Hoe ervaar en beleef jij het dat wij tot de Heere moeten (tegelijk ook mogen) belijden: ik ben……en vul dan in wie je bent? Wat doe je hiermee?
3. Simeon profeteerde deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken (dat is tegengesproken) zal worden. Wees eens eerlijk voor je zelf en naar je ouders toe, hoe is dat in jou leven en van de andere gezinsleden? Is de Heere Jezus voor jou tot een val of opstanding geworden?
 
 

Vragen bij de dienst van 02-08-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. De Heere Jezus Christus sprak veel over het Koninkrijk der hemelen. Waarom heeft Hij ook de gelijkenis van de rijke man e de arme Lazarus uitgesproken?
2. Wat heeft vanmorgen de prediking jou gedaan of welke vragen kreeg jij tijdens het luisteren?
3. Wie zou jij willen zijn: de rijke of de bedelaar? 
 
Vragen voor de jongeren:
1. Wat is voor jou de betekenis van deze gelijkenis? Waar komt het bij jou op aan in het leven op aarde?
2. Begrijp jij het vragen van de rijke man aan Abraham en het antwoord van Abraham?
3. Heb jij ook wel eens de gedachte: “Als een dode uit het graf zou opstaan zou ik gemakkelijk geloven”? Maar het woord Gods is het zaad der wedergeboorte! Bespreek deze uitdrukkingen.
 

Vragen bij de dienst van 19-07-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom ging de HEERE Sodom straffen? (Gen. 18; 20)
2. Waarom keek Lots vrouw achterom? Wat gebeurde er toen met haar?
3. Had Lot zijn behoud verdiend?
 
Jongeren en ouderen:
1. Lijk jij misschien op die schoonzonen van Lot? Waaruit zou dat blijken?
2. Wat is belangrijker, dat jij behouden wordt; of dat jij God vreest en gehoorzaamt? Gedenk de vrouw van Lot
3. Waarom was Lot in Sodom gaan wonen (Gen. 13;10- 13) Mogen jullie in stad Verderf blijven wonen?

 

Vragen bij de dienst van 12-07-2020, 09:30 uur

Vragen voor de kinderen:
1. Waarom was David niet bij de offermaaltijd aanwezig? 
2. Hoe zag Eliab eruit? Wat dacht Samuël van hem? 
3. Samuël keek naar de buitenkant en de Heere naar de .... 
4. Als de Heere in ons hart kijkt, wat ziet Hij dan? 
 
Jongeren en ouderen:
1. De Heere roept Samuël in het eerste en het zevende vers tot de orde. Wat was de aanleiding van deze vermaningen? En wat kunnen we daarvan leren?
2. In onze samenleving is de buitenkant vaak belangrijker dan de binnenkant. Geef eens wat voorbeelden.
3. Waarom is het hart van David niet 'de graadmeter'? 
4. Als de Heere ons hart aanziet,wat treft Hij dan aan?

 

Vragen bij de dienst van 05-07-2020, 09:30 uur

Kinderen:

1. Wat zijn het thema en de punten van de preek?

2. Waarom ging Mozes op de vlucht naar Midian? Kon Mozes niet beter teruggaan naar het paleis van Farao?

3. Wat deed Mozes voor de dochters van de priester?

4. Heeft jouw naam ook een betekenis? Vraag eens aan je vader en/of moeder waarom ze jou deze naam gegeven hebben.

5. Wil je ook graag naar de hemel? Waarom?

 

Jongeren en ouderen:

1. Soms kunnen bepaalde gebeurtenissen toevallig lijken. Is deze geschiedenis van Mozes ook toevallig geweest of door de Heere zo geleid? Is er verschil in toeval of de leiding van Heere? Heb jij ook gebeurtenissen in je leven waarin je duidelijk de hand van de Heere in ziet? Vertel eens…

2. Bij christenen komen helaas nog wel eens verschillen voor in de geloofsleer en in de geloofsbeleving. Wat doe jij het liefst: zoeken naar datgene wat verbindt of benadrukken naar datgene wat scheidt? Waarom? Zijn hier ook grenzen aan verbonden? Zo ja, welke?

3. Wat is een vreemdeling op aarde? Wat is een kenmerk van een vreemdeling (vergelijk Hebr. 11: 13 – 14)? Herken je het gevaar dat een vreemdeling zich terugtrek in een kring van gelijkgezinden? Wat is volgens de Heere Jezus een taak van een vreemdeling op aarde (vergelijk Matth. 5: 13 – 16)? Ben jij een vreemdeling op aarde? Hoe gaat jou dat af?

4. Hoe zie jij de hemel voor je? Baseer je dit op de Bijbel of heb je andere bronnen? Wat is de kern van het eeuwige zalige leven (Vergelijk bijvoorbeeld Openbaring 7 en 19)? Waardoor wordt het verlangen van een vreemdeling op aarde naar de hemel vergroot? Herken je dat verlangen ook in je eigen leven?

5. Wat wil je naar aanleiding van deze preek onthouden voor komende tijd? Hoe kan je dat doen?

 

Vragen bij de dienst van 28-06-2020, 09:30 uur

Vragen voor kinderen:
1. Jullie kennen Psalm 116 vers 1 wel ( de berijming dus ). Is deze dichter zalig en waarom? Wanneer zal jij ook zalig zijn? Lees ook eens 1 Korinthe 13: 13
 
2. Wat is volgens jou nu een arme van geest?
 
3. We zongen tijdens de dienst Psalm 146: 3. Wanneer is de Heere jouw Hulp? Dan zijn ook jullie gelukkig. Of anders gezegd: echt zalig!
 
Vragen voor jongeren:
1. Denk er nog eens over na waarom de tekst deze morgen de eerste zaligspreking is.
 
2. Is dat hetzelfde als ellendekennis? En dit dan alleen of nog meer?
 
3. Lazarus ( dat betekend: De Heere is mijn Helper ) in de gelijkenis in Lukas 16 was zalig en mocht bij de Heere is de hemel aankomen. De rijke man sloeg zijn ogen op in de hel. Dat heeft te maken met de uitdrukking ‘geld of God? Wat leeft er in jouw hart? Het heeft te maken met zalig of niet zalig.
 
 

Vragen bij de dienst van 21-06-2020, 09:30 uur

Vragen voor kinderen:

1. Als je ’s nachts wakker ligt, denk je dan in alle rust aan de Heere of huiver je voor de Heere? (vers 5). Troosting het je dat de Goede Herder over je waakt?

2. David bidt omdat hij weet dat de Heere hoort. Maar de Heere geeft niet altijd wat wij bidden, Hij verhoort niet altijd het gebed. Voor David is dat niet erg. Wat is voor David en voor jou het belangrijkste?

3. David bidt tot de Heere en laat hij in zijn hart kijken. Hoe kun je bij mensen meer leren letten op de binnenkant? Want je ziet de buitenkant toch altijd het eerst? Hoe doe je dat dan?
 
Vragen voor jongeren:
1. Wat is het goede voor de ‘velen’ en wat is dat voor David?
Wat kunnen wij daarvan leren?
2. Wat zegt het ons dat Davids gebed een herinnering is aan de priesterlijke zegen uit Numeri 6:25, 26?
3. Waarom vinden wij het vaak zo moeilijk om onze moeiten en zorgen in Gods handen te geven?
 
 

Vragen bij de dienst van 14-06-2020, 09:30 uur

Kinderen

1. Over wie ging het vanmorgen?

2. Welk teken vroeg hij van de Heere

3. Jij hebt ook een teken van de Heere gekregen, welk? Wat betekent dat?

Jongeren

1. De tijd van Gideon lijkt op onze tijd, noem eens 3 overeenkomsten

2. Gideon had last van ongeloof, hoe kwam dat

3. Jij hebt ook een teken van de Heere gekregen. Krijg jij daar hoop van? Waarom?

 

Vragen bij de dienst van 07-06-2020, 09:30 uur

Voor kinderen

1.Waarom wil de HEERE niet dat Zijn volk naast Hem andere goden dient?

2.Hoe weet je nu of je een nieuw hart van de HEERE hebt gekregen?

3.Waarom wil de HEERE dat pappa en mamma jullie vertellen van de HEERE en Zijn grote werken?

Voor jongeren

1.Waarom wekt Mozes het volk Israël zo indringend op om Gods geboden te onderhouden?

2.Noem een aantal hedendaagse afgoden

3.Welke van die hebben op jou een grote aantrekkingskracht?

4.Wanneer gaan alle afgoden in jouw leven hun waarde en glans verliezen?

 

5.Welke betekenis heeft de Heilige Doop voor jou?

Saturday the 16th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.