Bijbel Studie Kring

Indeling BSK Boven-Hardinxveld 2019-2020

Vragen voor elke Bijbelstudieavond.

1e avond BSK 9 januari 2020 Gods oproep tot bekering. H. 6 en 7.

 1. Onze Heidelberger spreekt van: Ellende, verlossing en dankbaarheid. Geef voorbeelden uit de Schrift dat deze volgorde Bijbels is in de ware bekering tot God.
 2. Noem een aantal vruchten van ware bekering.
 3. Wat is een schijnbekering. ( zie vers 4) Hoe blijkt het gevaar hiervan duidelijk uit Matth. 12:43-45?
 4. Wat bedoelen we met de uitdrukking: Adamskind en met de uitdrukking: Abrahamskind? Kunnen die twee uitdrukkingen van toepassing zijn op één en dezelfde persoon? ( Zie vers 7)
 5. Heeft vers 11 van hoofdstuk 7 nog betekenis voor het politieke leven van vandaag? Zo ja welke?
 6. Wat zegt vers 13b en 14a over het gebed in hoofdstuk 7? Wat is een gelovig gebed?

 

2e avond BSK 30 januari 2020 De Bittere gevolgen van de zonde. H. 8 en 9.

 1. Klinkt de bazuin van het oordeel van God vandaag wel voldoende door in de prediking? Ziet u de noodzaak daarvan in en de consequenties als het weinig of niet meer gedaan wordt. ( Welke zonden roepen heden ten dage Gods oordelen op?)
 2. In vers 1 horen wet en verbond bij elkaar. Leg dat eens nader uit vanuit de Bijbel.
 3. Vers 2 van hoofdstuk 8 roept op tot zelfonderzoek. Hoe onderzoeken wij ons zelf? Waarom is dat nodig? ( Te denken valt aan zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal en bovenal voor de eeuwigheid)
 4. In vers 8 van hoofdstuk 9 wordt gesproken over een wachter. Komen we de wachter meer tegen in de Schrift? Wat was de functie van z`n wachter? Zijn er heden ten dage nog zulke wachters?
 5. Wat is de bedoeling van het gebed van Hosea in vers 14? Weet u nog meer voorbeelden in de Bijbel van mensen die intreden bij God voor het volk? Verhoort God altijd?

 

3e avond BSK 20 februari 2020 Een blik in Gods hart! H. 10 en 11.

 1. De Heere wijst in hoofdstuk 10 drie keer de zonde en ongerechtigheid aan. Welke? Waarom deed de Heere dat? ( Niet uit het oog verliezen!)
 2. In vers 9 en 10 gaat het opnieuw over Gibea. ( Zie ook H. 9:9) over welke schanddaad gaat het in Richteren 19?
 3. Waar in de Bijbel wordt nog meer gesproken over de zonde van homoseksualiteit? Is er verschil tussen homofile en homoseksualiteit? Hoe moeten we als christen omgaan met mensen met een andere geaardheid?
 4. Lees ook Exodus 19:1-8 en Deuteronomium 32:8-12. Welk beeld gebruikt de Heere daar voor Zijn zorg voor Zijn volk? Hoe komt dit beeld overeen met Hosea 11:3?
 5. In vers 8 hoofdstuk 11 wordt gesproken over Gods berouw. ( Zie ook Gen. 6:6 o.a.) Wat wil dat zeggen dat God berouw heeft? Is God dan niet onveranderlijk?

 

4e avond BSK 12 maart 2020 De God van Jacob! H. 12 en 13.

 1. Lees ook Ps. 146:5. Wat betekent de uitdrukking de God van Jacob? Op welke manier ligt daar troost in voor zondaren?
 2.  Wat bedoelen we als we zeggen: Wij moeten ons Pniël leren kennen?
 3. Langs welke weg verkreeg Jacob de zegen? Zie vers 5. Wat betekent het woordje: Ons is datzelfde vers 5?
 4. Op welke manier heeft God Zichzelf laten kennen in de woestijn aan Zijn volk Israël? Heeft dat ook betekenis voor ons?
 5. Vergelijk Hosea 13:14 met 1 Kor. 15:55-57. Ziet u verschillen? Wat betekenen deze woorden.

 

5e en laatste avond 2 april 2020 God hersteld de gemeenschap met Hem Zelf! H. 14.

 1. In de verzen 3 en 4 horen we wat een ware bekering inhoudt. Vergelijk dat eens met HC vr. antw. 117. Welke overeenkomsten ziet u?
 2. Zie vers 6a. Ik zal Israël zijn als de dauw. Wat bedoeld de Heere hiermee? Ziet u het beeld erin van de Heilige Geest? Zo ja hoe dan?
 3. Zie vers 5. Hoe kan de Heere zondaren vrijwillig liefhebben? Waar is de toorn van God dan “gebleven”?
 4. Uw vrucht is uit Mij gevonden. Vergelijk deze tekst met Joh. 15 vers 5. Wat leert ons dat?
 5. Wat leert het slotvers van het boekje Hosea ons?
 6. Kunt u in het kort samenvatten wat de inhoud nu is van het profetenboekje Hosea? Hebt u er in het afgelopen seizoen wat van mogen leren?
Tuesday the 7th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.