Bijbel Studie Kring

Indeling BSK Boven-Hardinxveld 2018-2019 over de 2e Petrusbrief

 1. Inleiding 2e Petrusbrief. Wat betekenen voor u/jou de beloften van God? N.a.v. 2 Petr. 1:1-4
 2. Kunt u/jij zeker zijn van uw/jouw roeping en verkiezing? N.a.v. 2 Petr. 1:5-11
 3. Welke plaats heeft het profetisch Woord in uw en jouw leven? N.a.v. 2 Petr. 1:12-21
 4. Wat zijn valse predikers en hoe onderkent u/jij een valse leer? N.a.v. 2 Petr. 2
 5. Er zijn spotters met de jongste dag! N.a.v. 2 Petr. 3:1-10. Hoe herken je die in onze dagen?
 6. Bent u/jij ook zo verlangend naar de jongste dag? N.a.v. 2 Petr. 3:11-18.

 

Vragen voor elke Bijbelstudieavond.

Vragen BSK 1e avond. Inleiding 2e brief en wat betekenen Gods beloften voor u en jou. N.a.v. 2 Petr. 1:1-4

 1. Petrus schrijft zijn brief aan hen die een dierbaar geloof verkregen hebben. Wat is de verhouding tussen geloof, rechtvaardigheid en onze God en Zaligmaker Jezus Christus? (Zie vers 1)
 2. Petrus wenst zijn lezers toe dat genade en vrede vermenigvuldigd wordt. Hoe gaat dat in het leven van het geloof?
 3. Welke plaats hebben de beloften van God in uw of jouw leven? Hoe kunnen de beloften van God beter gaan functioneren in ons leven?
 4. Wat vindt u/jij van de veel gehoorde stelling dat er voor onbekeerden geen beloften staan in de Bijbel?
 5. Wat doet u/jij met de belofte die de HEERE bij uw Doop gegeven heeft?
 6. Wat zou Petrus bedoelen met vers 4: ‘’ opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden enz. (Goddelijke natuur deelachtig?)

 

Vragen BSK 2e avond. Kunt u/jij zeker zijn van uw roeping en verkiezing? N.a.v. 2 Petr. 1:5-11

 1. Kan een zondaar zeker zijn van zijn of haar verkiezing? Zo ja, hoe dan.
 2. Reageer op deze stelling: De uitverkiezing is geen muur of struikelblok maar een poort en troost.
 3. Mag je zonder Christus wel over de uitverkiezing spreken? Motiveer het antwoord.
 4. Welke plaats moet de verkiezing hebben in de prediking?
 5. Men onderscheidt in de kerk de uitwendige en inwendige roeping van God. Wat bedoelt men hiermee en kun je hier ook verkeerd mee omgaan?
 6. Hoe zou het komen dat er zo weinig zekerheid van het geloof is? Hoe kunnen we meer tot zekerheid komen?

 

Vragen BSK 3e avond. Welke plaats heeft het profetisch Woord in uw en jouw leven? N.a.v. 2 Petr. 1:12-21

 1. Heeft Gods Woord autoriteit in uw of jouw leven? Waaraan herkennen we dat in ons leven?
 2. Heeft u of jij de kracht van Gods Woord ervaren in uw leven? Zou u/jij er iets van kunnen vertellen in alle eenvoudigheid en ootmoed?
 3. Het Woord van God doet altijd wat! Bent u /jij het hiermee eens? Waarom wel of niet.
 4. Wat moeten we verstaan onder “Schriftuurlijk-bevindelijke prediking”?
 5. Gaat het erbij de bevinding om of we mogen zien dat we zelf een gelovige zijn, of ligt de nadruk op het waar bevinden van Gods Woord door de Heilige Geest?

 

Vragen BSK 4e avond. Wat zijn valse predikers en hoe onderkent u/jij een valse leer? N.a.v. 2 Petr. 2

 1. Wat moeten we onder valse profeten verstaan en zijn valse profeten zich altijd bewust dat zij vals zijn?
 2. Onder welke gestalte(n) openbaart de dwaalleer zich in onze tijd?
 3. Kunnen wij dwalingen benoemen in onze tijd? Welke en wat zijn de gevaren?
 4. Mijn volk gaat verloren omdat zij geen kennis heeft. Heeft onkunde soms iets met dwaling te maken?
 5. De Bijbel brengt de dwalingen en valse leer vaak in verband met Gods tegenstander de duivel. Waarom zou Gods Geest dat gedaan hebben?
 6. Lees 2 Thes. 2: 11 en 12 en ook 1 Korinthiërs 11:19 en bespreek deze teksten eens.

 

Vragen BSK 5e avond. Er zijn spotters met de jongste dag! N.a.v. 2 Petr. 3:1-10

 1. Waarom zou men spotten met de jongste dag?
 2. Zien we die spotters ook in onze tijd? Kunnen we voorbeelden geven hoe men nu kan spotten met de wederkomst van Christus?
 3. Spotters wandelen naar hun eigen begeerlijkheden. Wat houdt dat in? Kan dat ook godsdienstig?
 4. Wat betekent vers 8 concreet. Hoe moeten we daarmee omgaan?
 5. Wat betekent Gods lankmoedigheid voor u en jou? (Lankmoedigheid is traag tot toorn)
 6. Wat vindt u /jij van het ruime hart van God dat Hij wil dat alle mensen tot bekering komen?

 

Vragen BSK 6e avond. Bent u/jij ook zo verlangend naar de jongste dag? N.a.v. 2 Petr. 3:11-18

 1. Wordt er in de kerk/gemeente reikhalzend uitgezien naar de 2e komst van Koning Jezus? Denk aan de laatsten woorden van Guido de Bres art. 37 NGB.
 2. Hoe is de persoonlijke levensheiliging verbonden met de vernieuwing van de schepping volgens de verzen 11-13?
 3. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de jongste dag?
 4. Wat verstaan we onder een nieuwe hemel en aarde?
 5. Zal er herkenning zijn in de hemel?
 6. Hoe kunnen we nu opwassen in de genade zoals Petrus zijn rondzendbrief besluit?
Tuesday the 17th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.