Kerkvoogdij

Voor zover de financiële belangen niet van diaconale aard zijn, behoort de zorg voor deze zaken toe aan de kerkvoogdij.

De kerkvoogdij bestaat uit de volgende personen:

S. van Helden Voorzitter
M.A. Verschoor Secretaris
G. Vos Administrerend kerkvoogd
B. den Dunnen Lid (specialisatie: buitenzijde gebouwen en terreinen)
C. den Besten Lid (specialisatie: binnenzijde gebouwen)

 

Het toezicht op de kerkvoogdij wordt uitgeoefend door het college van notabelen.

Het college van notabelen bestaat uit de volgende personen:

M. Twigt Voorzitter  
W. de Groot Secretaris  
C. Vogel jr Lid  

 

 

ANBI-Informatie

 

A.    Algemene gegevens

Naam ANBI:

Hersteld Hervormde Gemeente

te Boven-Hardinxveld

Telefoonnummer (facultatief):

 

RSIN/Fiscaal nummer:

824147121

K.v.K. nummer

76038939

Website adres:

www.hhgbovenhardinxveld.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Nassaustraat 4

Postcode:

3372 EE

Plaats:

 

Postcode:

 

Plaats:

 
 

De Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld is een lokale geloofsgemeenschap die behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. In het statuut (kerkorde) van de Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel I lid 1 als volgt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten (…), in Nederland, (…).“

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. In ordinantie 16 artikel 2 lid 2 van de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk is dat als volgt vastgelegd: “De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.”

De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, gemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde

De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hersteld Hervormde Gemeente te Kerkendam.

 

B.    Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkvoogden is verantwoordelijk voor het beheer van alle vermogensrechtelijke aangelegenheden en de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit tenminste twee leden. Het college van notabelen is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C.    Doelstelling/visie

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1)       De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.

2)       In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drie-enige God zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.

3)       De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus.

 

D.    Beleidsplan

Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige samenvatting hiervan is te vinden via deze link: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde

 

E.    Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘regeling voor de predikantstraktementen’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’. De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te raadplegen op de website van de Hersteld Hervormde Kerk.  

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.    Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkvoogden en het college van diakenen Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden.

De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van gemeenteleden.

 

G.    Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.    Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Totaal exploitatie Begroting  Rekening Rekening Rekening Rekening
  2020 2019 2018 2017 2016
Baten          
81. Rente € 0 € 16 € 13 € 0 € 0
83, Bijdragen gemeenteleden (levend geld) € 155.000 € 161.669 € 151.485 € 137.842 € 136.350
Totaal baten (a) € 155.000 € 161.685 € 151.498 € 137.842 € 136.350
           
Lasten          
40. Lasten kerkelijke gebouwen (excl. afschrijving) € -35.870 € -56.576 € -25.924 € -51.659 € -50.664
41. Lasten overige eigendommen en inventaris € -3.000 € -105 € -2.487    
42, Afschrijvingen € -34.961 € -34.961 € -34.961    
43. Pastoraat € -94.555 € -57.744 € -68.402 € -76.056 € -68.213
44. Lasten kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € -2.500 € -4.391 € -3.069 € -4.278 € -5.625
45. Verplichtingen/bijdragen andere organen € -5.250 € -5.026 € -5.026 € -4.686 € -5.306
46. Salarissen en vergoedingen € -2.560 € -2.560 € -2.400 € -2.350 € -2.250
47. Kosten beheer en administratie € -3.400 € -3.054 € -2.980    
48. Rentelasten/bankkosten € -6.000 € -5.277 € -9.271 € -10.406 € -12.334
Totaal lasten (b) € -188.096 € -169.694 € -154.520 € -149.435 € -144.392
           
Overig          
53. Toevoeging aan fondsen/voorzieningen     € -4.500 € -3.000 € -8.500
54. Onttrekking aan fondsen/voorzieningen € 30.000 € 2.000      
58. Overige lasten en baten € 3.350 € 6.335 € 7.831 € 14.757 € 16.858
Totaal overig (c ) € 33.350 € 8.335 € 3.331 € 11.757 € 8.358
           
Resultaat € 254 € 326 € 309 € 164 € 316

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (traktement predikant, salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

Thursday the 13th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.